این اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات

این: اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات کاندیدای جبهه مردمی انتخابات ریاست جمهوری خبر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن حقوق بازنشستگان چگونه از تورم جلو زد؟

سازمان برنامه و بودجه، گزارش کارها انجام شده است در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را منتشر کرد؛ به طوری که میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان

زیاد کردن حقوق بازنشستگان چگونه از تورم جلو زد؟

زیاد کردن حقوق بازنشستگان چگونه از تورم جلو زد؟

عبارات مهم : مدیریت

سازمان برنامه و بودجه، گزارش کارها انجام شده است در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان طی سال های ۹۶ و ۹۷ را منتشر کرد؛ به طوری که میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از قیمت تورم بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، آن طور که شرکت برنامه و بودجه گزارش داده، در حوزه های متفاوت مدیریت منابع انسانی بااهمیت ترین و حساس ترین حوزه، مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است كه نیازمند به بررسی و مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی شرکت ها است.

در طراحی نظام پرداخت، توجه به تمامی جنبه ها اعم از ضوابط و قوانین، رفتارها و عكس العمل های فردی و اجتماعی، متغیرهای درون محیطی و برون محیطی یك ضرورت هست. در این راستا بررسی تعیین حداقل نیازمندی های زیستی و رفاهی بازنشستگان، یكی از اولویت های مهم دولت هست، لیکن وجود شكاف بین درآمد ناشی از حقوق بازنشستگی و هزینه زندگی موجب زیاد کردن نارضایتی شده است و شاغلان موجود را نسبت به آینده زندگی خود بدبین می كند.

زیاد کردن حقوق بازنشستگان چگونه از تورم جلو زد؟

با توجه به قیمت تورم بالای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم زیاد کردن حقوق بازنشستگان متناسب با قیمت تورم در سنوات اشاره شده، از سال ۱۳۹۲ و با شروع به كار دولت یازدهم اصلاح اوضاع بازنشستگان و متناسب سازی میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان با توجه به قیمت تورم به عنوان یكی از اولویت های دولت تعریف شده است و در دستور كار قرار گرفت. در این راستا میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از قیمت تورم بوده است.

همچنین برطرف تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات متفاوت كه عمدتا ناشی از اجرای فوق العاده های عنوان ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات كشوری جهت شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یكی از مطالبات مهم بازنشستگان به ویژ ه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور كار شرکت برنامه و بودجه و شرکت اداری و استخدامی قرار داده شد و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری بعد از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحب نظران و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحی به تصویب دولت رسید.

سازمان برنامه و بودجه، گزارش کارها انجام شده است در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را منتشر کرد؛ به طوری که میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان

در این ماده دولت مكلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری سنوات متفاوت با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی كند؛ به نحوی كه حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوق العاده های كسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان دستگاه كمتر نباشد.

با این وجود و به منظور برطرف نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز مورد نیاز جهت كاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات متفاوت با اولویت زیاد کردن حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین تر براساس آیین نامه اجرایی بند «هـ» تبصره ۱۲ اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح متفاوت زیاد کردن یافت. این در حالی است كه قیمت تورم اعلامی به وسیله مركز آمار کشور عزیزمان ایران در آخر سال ۱۳۹۶، ۶,۸ درصد بوده است.

با توجه به ضرورت استمرار طرح همسان سازی جهت سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است است كه با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، د ستورالعمل اجرایی آن تدوین شده است و حقوق بازنشستگان از ۱۳ الی ۲۵ درصد زیاد کردن می یابد.

زیاد کردن حقوق بازنشستگان چگونه از تورم جلو زد؟

با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور میانگین به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول كسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسید.

بدیهی است عقب ماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به قیمت تورم كه در دولت نهم و دهم ایجاد شده است است با توجه به منابع موجود كشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به نشانه مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری است.

سازمان برنامه و بودجه، گزارش کارها انجام شده است در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را منتشر کرد؛ به طوری که میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان

واژه های کلیدی: مدیریت | بازنشستگان | حقوق بازنشستگان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

زیاد کردن حقوق بازنشستگان چگونه از تورم جلو زد؟

زیاد کردن حقوق بازنشستگان چگونه از تورم جلو زد؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz